Posts

စစ် / ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစ

Image
စစ်ဆိုတဲ့ သူေသကိုယ်ေသ လုပ်ြကံဇာတ်လမ်းမှာ ေနာက်ဆံုး ေြမဇာပင်ြဖစ်ရတာေတာ့ ေသွးသားေတွနဲ့ တည်ေဆာက်ထားတဲ့ မနုဿေတွပါ... ေသနတ်ေတွြကားက ပန်းေတွပွင့်ဖို့ ြငိမ်းချမ်းေရးေတွ ကမ်းလင့်ေနတယ်ဆိုတဲ့ တမန်ေတာ်ေတွလည်း ကုန်ကျလာတဲ့ ေဒါ်လာေတွသာ စာရင်းအြဖစ် တင်ြပနိုင်ေပမဲ့ အခုထက်ထိ ေသနတ်ေတွြကားက ပန်းေတွ မပွင့်လာနိုင်ေသးဘူး.. ေဘးဘယ်ညာ ဟိုဒီေြပးလွှား ကျည်ဆံေတွြကားမှာ အနီေရာင်လက္ခဏာ ြကက်ေြခနီကားေတာင် အလွတ်မေပးတဲ့ ဒီဇာတ်လမ်းမှာ ဘယ်သူေသရင် ေအးမှာလဲ ြကမ်းကွျံရင်သာ နှုတ်လို့ရမယ် စကားကွျံရင် နှုတ်လို့မရတဲ့ ေခတ်ြကီးထဲ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ေတွ ပါ၀င်တယ်လို့ ေြပာဆိုမိတဲ့ ဒီကာလမှာ.. ပန်းေတွ ပွင့်ေတာ့မဲ့ ကျည်ဆံေတွလည်း အလွမ်းေတွအစား အမုန်းေတွပွင့်ဖို့ ချိန်ရွယ်ေနသလား... သပိတ်စံု သူပုန်ထ ဟိုေခတ်ကာလကို ြပန်မေရာက်ချင်တဲ့ အများြပည်သူ.... ေမတ္တာေတွပို့ ေတာင်းဆုေတွေခွျ ေသနတ်ြကားက ပန်းေတွပွင့်ပါေစေလ.... ကိုေဇာင်း 27/2/2015 ၊ 6:57PM

မုသား​မဲ့​ ကဗျာ

နာရီသံ​ေတွ အ​ေရှ့​ကို တိုး​ေနတယ် မင်း​ပို့​လွှတ်လိုက်တဲ့​ SMS ​ေတွက ငါ့​အတွက် ​ေရဆာ​ေြပ​ေစတယ် ဒဏ္ဍာရီမဆန်တဲ့​ ပံုြပင်​ေတွက မင်း​ေြပာတဲ့​ ချစ်တယ်ဆိုတဲ့​ စကား​ေလာက် ချိုြမိန်ဘူး​ Honey... မနက်ြဖန်မှာ နိုး​ထလာမဲ့​  မင်း​ဖုန်း​ေခါ်သံ​ေလး​နဲ့​အတူ ဘဝဆိုတာ တို​ေတာင်း​လှ​ေပမဲ့​ ြကည်နှုး​ေနတတ်တာ ငါ့​ရဲ့​ စိတ်ကူး​ယဉ်မှုပါ ဘယ်လို​ေြပာရမလဲ ​ေလနှင်ရာမှာ ရနံ့​ေလး​ေတွ​ေဝ​ေနတဲ့​ ​ေတာပန်း​များ​ရဲ့​ အလယ်မှာ နန်း​စံ​ေနတဲ့​ မင်း​ဟာ  ငါ့​ရဲ့​ ​ေတာ်ဝင်သဇင်​ေပါ့​... အနမ်း​ေတွ​ေဝ​ေနတဲ့​ မိုး​ဦး​ရနံ့​ေတွြကား​မှာ မင်း​နဲ့​တို့​ရဲ့​ အ​ေြကာင်း​ေလး​ေတွး​လိုက်တိုင္း ​ေရာင်စံုလိပ်ြပာ​ေလး​ေတွဟာ ဘယ်ညာကူး​ခတ်ပျံသန်း​လို့​ ရင်ခုန်သံ​ေတွ ထိန်း​ပါဦး​လို့ေြပာ​ေနတယ် Honey... အချစ်​ေတွကို နှူး​ညံ့​မှုအြဖစ် ​ေြပာင်း​လဲ​ေစဖို့​ စာ​ေတွ စီကံုး​ ကဗျာ​ေလး​ေတာ့​ ​ေရး​လိုက်မိတယ် ကဗျာ​ေလး​ဖတ်လို့​ ​ေပျာ်​ေစကွယ်... ကို​ေဇာင်း​ 9/5/2014 ၊​ 9:29 PM

ြဖည့်​ေတွး​

Image
လူတစ်​ေယာက်ရဲ့​ ​ေတွ့​ြကံုမှုကို ဘာနဲ့​ ဆံုး​ြဖတ်လည်း​၊​ အသက်ြကီး​တာနဲ့​ လား​၊​ အသက်ငယ်တာနဲ့​လား​ေပါ့​၊​ အရင်တုန်း​က မိတ်​ေဆွ တစ်ချို့​နဲ့​ ဒီကိစ္စ​ေလး​ ​ေြပာဖူး​တယ်၊​ တချို့​က အသက်ြကီး​ေတာ့​ ပို အ​ေတွ့​အြကံု ရှိတာ​ေပါ့​တဲ့​၊​ တစ်ချို့​ကျ​ေတာ့​လည်း​ ငယ်တာ ြကီး​တာ မဆိုင်ဘူး​၊​ မိမိြဖတ်သန်း​လာခဲ့​ရတဲ့​ အချိန်အ​ေန အချိန်အခါ​ေပါ်မှာ မူတည်ပါသတဲ့​...။ ဟုတ်ပါတယ်၊​ ကျွန်​ေတာ်လည်း​ ြကီး​တာ ငယ်တာကို မယူပဲ ငယ်ငယ် ြကီး​ြကီး​ ြဖတ်သန်း​လာခဲ့​ရတဲ့​ အချိန်အ​ေနနဲ့​ အချိန်အခါ လမ်း​ေြကာင်း​ကိုပဲ သံုး​သပ်တယ်၊​ အသက်ြကီး​ြပီး​ ပလ္လင်​ေပါ်က​ေန ခိုင်း​ေနတဲ့​ လူနဲ့​ အသက်ငယ်ြပီး​ ​ေနရာတကာမှာ လုပ်​ေနရတဲ့​ လူငယ်ဆိုရင် ဘယ်သူက ပိုအ​ေတွ့​အြကံုရှိလည်း​ဆိုတာ "လုပ်​ေနရင်း​ တတ်သွား​တဲ့​ အရာ"​ေပါ် ချင့်​ချိန်ြပီး​ ​ေတွး​ေတာနိုင်ြပန်​ေရာ...။ အဲ့​လိုပဲ အရာရာတိုင်း​ကို အ​ေပါ်ယံ အြမင်မျိုး​နဲ့​ ​ေဝဖန် ပိုင်း​ြခား​လို့​ မရြပန်ဘူး​၊​ သ​ေဘာက​ေတာ့​ မီး​ပျက်တယ် ဘာ​ေြကာင့်​ ပျက်တာလည်း​ အရင် က မီး​မပျက်ဖူး​ဘူး​၊​ ခုမိုး​ရွာလို့​ ပျက်တယ်၊​ ဟုတ်ြပီ မိုး​ရွာတိုင်း​ မီး​ပျက်သလား​၊​ မိုး​နဲ့​ေလ ​ေပါင်း​လာလို့​ မ

ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပန်သွား​ပါဦးလား​​................ ........ခင်

Image
ဒီနှစ်​ေနွရာသီ ပိ​ေတာက်ပန်း​ေတွ ပွင့်​ရင်​ေလ ခင့်​ ဆံ​ေကသာအလှ​ေတွြကား​မှာ ​ေကျာက်မျက်ရတနာ​ေတွလို စီကာရီကာ သီကံုး​ေပး​ချင်ရဲ့​..... {Photo: Aye ThuZar Aung} ​ေနွရာသီရဲ့​ ဥဩငှက်များ​ လွမ်း​သံသီကျုး​ အဆိုထူး​ခဲ့​တာဟာ သာယာသံလို့​ မယူဆပဲ လွမ်း​ေဆွး​ တမ်း​တ​ေနတဲ့​ အသံလို့​ ယူဆလိုက်မိတဲ့​ေနာက် ကျွန်ုပ်လည်း​ ထိုဥဩငှက်​ေလး​ေတွနဲ့​အတူ လွမ်း​ဆွတ် တမ်း​တ ​ေမ့​မရခဲ့​သည်က ဟိုအတိတ်များ​ဆီ ​ေြပး​လို့​ ​ေရာက်သွား​ပါ​ေတာ့​သည်။ "​ေမာင်" "​ေြပာ​ေလ... ခင်" "​ေကျာင်း​ေတွ ပိတ်ရင် ခင်တို့​ တကယ်​ေဝး​ရ​ေတာ့​မှာလား​ ​ေမာင်၊​ ခင်မ​ေဝး​ချင်ဘူး​.. ဒါ​ေပမဲ့​..." "ခင်"သည် စံပယ်ြဖူလို ြဖူစင်မှု​ေတွနဲ့​ သနား​စရာ မျက်နှာထား​ေလး​ြဖင့်​ ြမင့်​ေဇာ်၏ ရင်ခွင်ထဲသို့​ တိုး​ေဝှ့​ကာ ​ေဝး​ရ​ေတာ့​မည့်​ ကာလကို ြကိုတင်​ေတွး​ြမင်၍ ဝမ်း​နည်း​ေန​ေလသည်။ "​ေကျာင်း​ေတွ ပိတ်ရင် မြပန်နဲ့​ဦး​ေနာ် သြကင်္န်ကျရင် ​ေမာင်တို့​ အတူတူ လည်ရ​ေအာင်" ခင် နှင့်​ ကျွန်​ေတာ်သည် ​ေကျာင်း​ဇာတ်လမ်း​လို့​ ​ေြပာရမည့်​ ​ေကျာင်း​တက်ရင်း​ ချစ်သူ​ေတွ ြဖစ်ခဲ့​ြကြပီး​ အခုလို ​ေနွရာသီကာလ ​ေကျာင်း

အိပ်မက်များ​မှ တဆင့်​ ​ေပါ်ထွက်လာသည့်​ ဂူ သို့​မဟုတ် ဓမ္မဂမ္ဘီရ သာသနာ့​လိုဏ်ဂူ​ေတာ်

Image
သာသနာသက္ကရာဇ် ၁၄၄၀ ​ေကျာ်ခန့်​က ရှမ်း​ဘုရင် အာလဝီမင်း​ြကီး​ ​ေနထိုင်ခဲ့​ြပီး​ ရတနာများ​ကို ြမှုပ်နှံခဲ့​သည့်​ ဂူ၊​ တန်ခိုး​ြကီး​ ပုဂ္ဂိုလ်များ​ ​ေစာင့်​ေရှာက်​ေနသည့်​ ဂူ၊​ ရဟန္တာ (၁၆)ပါး​ တရား​အား​ထုတ် ကျင့်​ြကံရင်း​ြဖင့်​ ပရိနိဗ္ဗာန်ြပု​ေတာ်မူသွား​ခဲ့​ရာမှ လက်တ​ေလာတွင် ရဟန္တာ (၄)ပါး​၏ ဓါတ်​ေတာ်များ​ကို ရှာ​ေဖွ​ေတွ့​ရှိရထား​သည့်​ ဂူ၊​ အဆိုပါ ဂူအမည်ကို ြမင့်​ြမတ်ခမ်း​နား​သည့်​ဂူ သို့​မဟုတ် ြမင့်​ြမတ်​ေကျာ်ြကား​ေသာ ပုဂ္ဂိုလ်များ​ အသွင်သဏ္ဍာန် အမျိုး​မျိုး​ြဖင့်​ ​ေနထိုင်သည့်​ ဂူ ဟု အနက်အဓိပ္ပာယ်ရသည့်​  "စွမ်ဟိန်း​ဂူ"၏ အမည်ကို မိုင်း​လင်း​ဆရာ​ေတာ်ဘုရား​ြကီး​မှ အမည်​ေပး​ထား​ြပီး​ ​ေနာက်တစ်နည်း​ြဖင့်​ "ဓမ္မဂမ္ဘီရ သာသနာ့​လိုဏ်ဂူ​ေတာ်"ဟူ၍လည်း​ ​ေခါ်ဆိုရာ အဆိုပါ ဂူနှင့်​ ပတ်သက်၍ အ​ေြကာင်း​အရာ အနည်း​ငယ်ကို စာ​ေရး​သူအ​ေနြဖင့်​ ​ေရး​သား​ေဖာ်ြပလိုက်ပါသည်။ Download Ebook အိပ်မက်များ​မှ တဆင့်​ ​ေပါ်ထွက်လာသည့်​ ဂူ သို့​မဟုတ် ဂူ၏သမိုင်း​အစ သာသနာသက္ကရာဇ် ၁၄၄၀ ​ေကျာ်ခန့်​က ဝိ​ေသဟတိုင်း​ြပည်(တရုတ်နိုင်ငံ)မှ ​ေကျး​ဟုန်နိုင်ငံ(ရှမ်း​နိုင်ငံ)ကို ကျူး​ေကျာ်ဝင်​ေရာက်လာ​ေသာအခါမ

​ေရး​မိ​ေရး​ရာ ၂၆/၂

Image
လူတစ်ဦး​ တစ်​ေယာက်မှာ ​ေပျာ်သည်ြဖစ်​ေစ၊​ ဝမ်း​နည်း​သည်ြဖစ်​ေစ အဓိက ဦး​ေဆာင်ညွှန်ြကား​ေနသူဟာ စိတ်ြဖစ်ပါတယ်...။ ဟုတ်ပါတယ်.. စိတ်​ေပျာ်ဖို့​ လူ​ေတွ အလုပ်လုပ်ြကတယ်၊​ ဂုဏ်တတ်​ေစဖို့​ လူ​ေတွ အလုပ်လုပ်ြကတယ်၊​ ဝမ်း​ဝဖို့​ လူ​ေတွ အလုပ်လုပ်​ေနြကတယ်၊​ သူတစ်ပါး​ကို ကူညီချင်လို့​ ပရဟိတအလုပ်​ေတွ လုပ်ကိုင်​ေနြကတယ်...။ ဒါဟာ စိတ်ရဲ့​ညှိ့​ယူဖမ်း​စား​မှု တစ်ခုက​ေန ဆင်း​တက်လာတဲ့​ ​ေရွှမှုန်ချယ်ထား​တဲ့​ ပန်း​ချီကား​တစ်ချပ်​ေပါ့​...။ အဲ့​လိုပဲ ကျွန်​ေတာ့်​ရဲ့​ ဝါသနာကိုလည်း​ စိတ်က ဆွဲ​ေခါ်သွား​ပါတယ်၊​ ဝါသနာက​ေတာ့​ Blog ​ေရး​တာ စိတ်​ေပါ့​ပါး​ေအာင် စာ​ေရး​တာ​ေတွ​ေပါ့​..။ Blogger က​ေန ဓါတ်ပံုသမား​ ြဖစ်သွား​တဲ့​ Blogger နဲ့​ Blogger က​ေန သတင်း​ေထာက် ြဖစ်သွား​တဲ့​ Blogger ဆိုတာ ၂၀၀၆ခုနှစ်က​ေန ၂၀၁၂ခုနှစ် ကာလထိ ​ေရး​သား​ခဲ့​ဖူး​တဲ့​ Blogger ​ေတွ​ေပါ့​...။ လိုရင်း​ပဲ စိတ်​ေပါ့​ေအာင် ဆိုြကပါစို့​ဗျာ..။ Blog ​ေရး​ရင်း​က​ေန ကိုယ့်​ြမို့​၊​ ကိုယ့်​ေဒသအတွက် မှတ်တမ်း​တင်နိ်ုင်မဲ့​ ကမ္ဘာက စိတ်ဝင်စား​တဲ့​ ြမို့​ေလး​တစ်ြမို့​ေလး​လည်း​ြဖစ်​ေအာင်ရယ် တာချီလိတ် အ​ေြကာင်း​ သိချင်ရင် Google မှာ တာချီလိတ် သို့​မဟုတ် တာချီ

​ေြခရာ​ေပျာက်တဲ့​ ​ေနွပါ​ေမ....

Image
ကမ္ဘာ​ေပါ်မှာ လူ​ေတွ ငို​ေနြကတယ် အိပ်ယာထဲက ပုကျိတစ်​ေကာင် ြကံုး​ဝါး​လို့​ ​ေအာ်​ေနတယ် ​ေြမြပင်ဟာ ကွဲအက်လို့​ လှိုင်း​တံပိုး​ေတွ ဝုန်း​ဒိုင်း​ြကဲကုန်တဲ့​ေနာက် ကျန်ခဲ့​တဲ့​ ပံုရိပ်​ေတွဟာ ​ေြခရာ​ေပျာက်တဲ့​ ​ေနွပါ​ေမ.... {ကို​ေဇာင်း​} 13.12.2013 12:47AM ႈImage: google